Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Monitoring ekonomii społecznej w województwie śląskim w 2020 roku – JOPS (RPRES-JOPS-2021)

Szanowni Państwo,


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego koordynuje wdrażanie i prowadzi monitoring „Regionalnego programu rozwoju ekonomii społecznej w województwie śląskim do roku 2020”. Dokument ten wyznacza główne cele Samorządu Województwa Śląskiego w obszarze ekonomii społecznej. Jego treść jest dostępna pod adresem: http://es.rops-katowice.pl/regionalny-program/. Zostały nim objęte instytucje, które odgrywają kluczową rolę w procesie wspierania i promowania przedsiębiorczości społecznej w regionie, w tym jednostki organizacyjne pomocy społecznej.

Wobec powyższego uprzejmie prosimy o wypełnienie niniejszej ankiety stanowiącej narzędzie realizacji monitoringu. Znajdują się w niej pytania o kwestie związane m.in. z wykorzystaniem instrumentów z obszaru ekonomii społecznej i udziałem w szkoleniach.

Termin zbierania danych upływa z dniem 2 czerwca 2021 roku. Zgromadzone informacje zostaną wykorzystane do sporządzenia zbiorczego raportu za rok 2020, który następnie będzie przedstawiony na posiedzeniu Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Określenie „jednostka” oznacza Ośrodek Pomocy Społecznej/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Dlatego też prosimy nie wykazywać w niej danych pochodzących od innych instytucji.

O ile nie podano inaczej, pytania dotyczą roku 2020.

Dodatkowych informacji w sprawie p. Agnieszka Stasiowska, e-mail: astasiowska@rops-katowice.pl, tel.: 32 730 68 96.

INFORMACJE OGÓLNE
(To pytanie jest wymagane)
Pełna nazwa jednostki
(To pytanie jest wymagane)

Rodzaj jednostki 

(To pytanie jest wymagane)
Położenie - gmina
(To pytanie jest wymagane)
Położenie - powiat
(To pytanie jest wymagane)
Położenie - miejscowość
(To pytanie jest wymagane)

Dane służbowe do kontaktu w przypadku błędnie wypełnionego formularza.

Dane te nie będą publikowane.

MONITORING SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
(To pytanie jest wymagane)

Czy wśród osób aktualnie zatrudnionych w jednostce są osoby, które w 2020 r. odbyły jakiekolwiek szkolenia pozwalające na zdobycie wiedzy z zakresu ekonomii społecznej (prosimy nie uwzględniać szkoleń organizowanych przez ROPS Katowice)?

(To pytanie jest wymagane)

Ile osób przeszkolono?*

* Jeżeli dana osoba została przeszkolona wielokrotnie, prosimy wykazać ją tylko raz.

(To pytanie jest wymagane)

Czy w 2020 r. Państwa jednostka zorganizowała co najmniej jedno szkolenie dla rodziców/opiekunów osób niepełnosprawnych z zakresu reintegracji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych?

(To pytanie jest wymagane)

Ilu rodziców/opiekunów osób niepełnosprawnych zostało przeszkolonych w 2020 r. z zakresu reintegracji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych?

(To pytanie jest wymagane)

Czy w 2020 r. Państwa jednostka wykorzystała co najmniej jeden instrument z obszaru ekonomii społecznej*?

* Instrumenty z obszaru ekonomii społecznej to m.in. inicjatywa lokalna, spółdzielnia socjalna zakładana przez osoby prawne, klauzule społeczne, zlecanie zadań publicznych podmiotom ekonomii społecznej.

(To pytanie jest wymagane)

Czy na koniec 2020 r. w skład struktury organizacyjnej Państwa jednostki wchodziło centrum integracji społecznej, klub integracji społecznej lub inny podmiot ekonomii społecznej?

WPŁYW PANDEMII KORONAWIRUSA NA ROZWÓJ SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ
(To pytanie jest wymagane)
W jaki sposób pandemia koronawirusa wpłynęła na współpracę Państwa jednostki z sektorem ekonomii społecznej w 2020 r.?
Negatywne skutki pandemii koronawirusa dla rozwoju sektora ekonomii społecznej w Państwa gminie/powiecie w 2020 r. były:
Jakich zagrożeń we współpracy z sektorem ekonomii społecznej obawiają się Państwo w dalszym ciągu w związku z pandemią koronawirusa?
Dodatkowe informacje. W tym miejscu można odnieść się do wcześniej udzielonych odpowiedzi lub ująć inne, ważne Państwa zdaniem, kwestie mające związek z badaniem.