Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Monitoring ekonomii społecznej w województwie śląskim w 2019 roku – JOPS (RPRES-JOPS-2020)

Szanowni Państwo,


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego koordynuje wdrażanie i prowadzi monitoring „Regionalnego programu rozwoju ekonomii społecznej w województwie śląskim do roku 2020”. Dokument ten wyznacza główne cele Samorządu Województwa Śląskiego w obszarze ekonomii społecznej. Jego treść jest dostępna pod adresem: http://es.rops-katowice.pl/regionalny-program/. Zostały nim objęte instytucje, które odgrywają kluczową rolę w procesie wspierania i promowania przedsiębiorczości społecznej w regionie, w tym jednostki samorządu terytorialnego.

Wobec powyższego uprzejmie prosimy o wypełnienie niniejszej ankiety stanowiącej narzędzie realizacji monitoringu. Znajdują się w niej pytania o kwestie związane m.in. ze wsparciem tworzenia podmiotów ekonomii społecznej oraz udzielaniem wsparcia finansowego i pozafinansowego na tworzenie miejsc pracy.

Termin zbierania danych upływa z dniem 22 kwietnia 2020 roku. Zgromadzone informacje zostaną wykorzystane do sporządzenia zbiorczego raportu za rok 2019, który następnie będzie przedstawiony na posiedzeniu Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Określenie „jednostka” oznacza jednostkę samorządu terytorialnego (gminę, miasto na prawach powiatu, powiat). O ile nie podano inaczej, pytania dotyczą roku 2019.

Dodatkowych informacji w sprawie p. Agnieszka Stasiowska, e-mail: astasiowska@rops-katowice.pl.

INFORMACJE OGÓLNE
(To pytanie jest wymagane)
Pełna nazwa jednostki
(To pytanie jest wymagane)

Rodzaj jednostki 

(To pytanie jest wymagane)
Położenie - gmina
(To pytanie jest wymagane)
Położenie - powiat
(To pytanie jest wymagane)
Położenie - miejscowość
(To pytanie jest wymagane)

Dane służbowe do kontaktu w przypadku błędnie wypełnionego formularza.

Dane te nie będą publikowane.

MONITORING SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
(To pytanie jest wymagane)

Czy wśród osób aktualnie zatrudnionych w jednostce są osoby, które w 2019 r. odbyły jakiekolwiek szkolenia pozwalające na zdobycie wiedzy z zakresu ekonomii społecznej (prosimy nie uwzględniać szkoleń organizowanych przez ROPS Katowice)?

(To pytanie jest wymagane)

Ile osób przeszkolono?*

* Jeżeli dana osoba została przeszkolona wielokrotnie, prosimy wykazać ją tylko raz.

(To pytanie jest wymagane)

Czy w 2019 r. Państwa jednostka zorganizowała co najmniej jedno szkolenie dla rodziców/opiekunów osób niepełnosprawnych z zakresu reintegracji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych?

(To pytanie jest wymagane)

Ilu rodziców/opiekunów osób niepełnosprawnych zostało przeszkolonych w 2019 r. z zakresu reintegracji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych?

(To pytanie jest wymagane)

Czy w 2019 r. Państwa jednostka wykorzystała co najmniej jeden instrument z obszaru ekonomii społecznej*?

* Instrumenty z obszaru ekonomii społecznej to m.in. inicjatywa lokalna, spółdzielnia socjalna zakładana przez osoby prawne, klauzule społeczne, zlecanie zadań publicznych podmiotom ekonomii społecznej.

(To pytanie jest wymagane)

Czy na koniec 2019 r. w skład struktury organizacyjnej Państwa jednostki wchodziło centrum integracji społecznej, klub integracji społecznej lub inny podmiot ekonomii społecznej?

Dodatkowe informacje. W tym miejscu można odnieść się do wcześniej udzielonych odpowiedzi lub ująć inne, ważne Państwa zdaniem, kwestie mające związek z badaniem.