Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Formularz sprawozdawczy dla partnerów Programu pn. "Śląskie dla rodziny - Karta Dużej Rodziny" za 2019 rok (JW)

Szanowni Państwo,

prosimy o wypełnienie wszystkich pól formularza, a następnie o jego wysłanie poprzez kliknięcie przycisku "Wyślij" do dnia 31 stycznia 2020 roku. Prosimy nie drukować formularza i nie przesyłać wersji papierowej do ROPS.

Dodatkowych informacji udziela:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach

Karolina Gałuszka, kgaluszka@rops-katowice.pl

Tel. 32 730 68 51

Informacje dotyczące partnera Programu
(To pytanie jest wymagane)
Nazwa partnera:
(To pytanie jest wymagane)
Miejscowość:
(To pytanie jest wymagane)
Nr telefonu do kontaktów roboczych:
(To pytanie jest wymagane)
Imię i nazwisko osoby do kontaktów roboczych:
Dane dotyczące udzielonej w 2019 roku pomocy w związku z realizacją Programu

Uwaga:

W przypadku nie prowadzenia sprawozdawczości zawierającej dane statystyczne, dotyczace udzielonej w 2019 roku pomocy, w związku z realizacją Programu "Śląskie dla rodziny - Karta Dużej Rodziny" uprzejmie prosimy o wpisanie "brak danych".

Zero wpisujemy jedynie w przypadku, kiedy sprawozdawczość jest prowadzona, a nie wykazane są dane w poniższym zakresie (usługi/osoby/koszty).

(To pytanie jest wymagane)
Liczba usług
(To pytanie jest wymagane)
Liczba osób korzystających z ulg/uprawnień
(To pytanie jest wymagane)
Szacunek kosztów poniesionych przez partnera w 2019 roku w związku z realizacją Programu (w zł)
Koszty poniesione przez partnera w związku z realizacją Programu pn. "Śląskie dla rodziny - Karta Dużej Rodziny" w 2019 roku to różnica pomiędzy całościowym kosztem usługi, a kosztem usługi poniesionym przez posiadacza Karty Dużej Rodziny.
UWAGI: