Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Kwestionariusz WSG-2021

Szanowni Państwo,

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego wzorem poprzednich lat przystąpił do realizacji badania pn. „Wspieranie seniorów w gminach województwa śląskiego w 2020 roku” (WSG-2021), którego celem jest analiza rodzaju i zakresu wsparcia oferowanego seniorom w naszym województwie.

Jest ono skierowane do urzędów gmin i miast województwa śląskiego. Wyniki badania zostaną opublikowane na stronie rops-katowice.pl.

Na potrzeby niniejszej ankiety przyjmuje się, że seniorzy/osoby starsze to osoby, które ukończyły 60 r.ż.

Niniejszy kwestionariusz uprzejmie prosimy wypełnić i przesłać do dnia 02 grudnia 2021 r.

O ile nie podano inaczej pytania dotyczą stanu na dzień 31.12.2020 r. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 730 68 51 lub mailowo kierując pytania na adres kgaluszka@rops-katowice.pl

CZĘŚĆ A - INFORMACJE OGÓLNE
(To pytanie jest wymagane)
 Nazwa urzędu miasta/gminy
(To pytanie jest wymagane)
 Osoba do kontaktów roboczych ws. ankiety
CZĘŚĆ B - POLITYKA SENIORALNA (o ile nie podano inaczej wg stanu na 31.12.2020 r.)
(To pytanie jest wymagane)

 Czy w strategii rozwiązywania problemów społecznych gminy/miasta ujęto kwestie polityki senioralnej?

(To pytanie jest wymagane)

 Czy w strategii rozwoju gminy/miasta ujęto kwestie polityki senioralnej?

(To pytanie jest wymagane)

 Czy gmina/miasto posiadała(o) inny program lub dokument strategiczny o tematyce związanej ze wspieraniem osób starszych lub polityką senioralną (za wyjątkiem strategii rozwiązywania problemów społecznych lub strategii rozwoju gminy) np. strategia rozwoju polityki senioralnej, program deinstytucjonalizacji?

(To pytanie jest wymagane)

 Proszę podać nazwę dokumentu.

(To pytanie jest wymagane)

 Czy w gminie/mieście działała rada seniorów? 

(To pytanie jest wymagane)

 Proszę podać nazwę rady.

(To pytanie jest wymagane)
 Proszę podać dane kontaktowe do rady (adres e-mail, numer telefon)
(To pytanie jest wymagane)

 Czy w Urzędzie Gminy/Miasta działała wyspecjalizowana komórka/stanowisko zajmująca(e) się polityką senioralną (np. pełnomocnik/rzecznik ds. osób starszych, zespół ds. polityki senioralnej)?

(To pytanie jest wymagane)

 Proszę podać nazwę komórki/stanowiska zajmującego się polityką senioralną wraz z danymi kontaktowymi (adres e-mail, numer telefonu)

(To pytanie jest wymagane)

 Czy w gminie/mieście obowiązywała lokalna karta seniora w rozumieniu specjalnej oferty ulg/usług dla osób starszych?

(To pytanie jest wymagane)

 Proszę podać nazwę karty.

(To pytanie jest wymagane)

 Czy w 2020 r. gmina/miasto realizowała(o) przedsięwzięcia w zakresie polityki senioralnej we współpracy z innymi instytucjami (tj. niebędącymi jednostkami organizacyjnymi urzędu gminy/miasta)?

(To pytanie jest wymagane)

 Z jakimi typami instytucji gmina/miasto współpracowała(o) w 2020 r. przy realizacji przedsięwzięć w zakresie polityki senioralnej (można wskazać więcej niż jeden typ)?

 

(To pytanie jest wymagane)

 Czy w 2020 r. gmina/miasto udzieliła(o) dotacji organizacjom pozarządowym lub innym instytucjom na realizację działań na rzecz osób starszych/polityki senioralnej?

(To pytanie jest wymagane)

 Czy w 2020 r. gmina/miasto prowadziła(o) specjalny monitoring/dodatkowe badania poświęcone sytuacji osób starszych i rozeznaniu ich potrzeb?

(To pytanie jest wymagane)

 Czy w 2020 r. w gminie/mieście funkcjonował specjalny punkt dla osób starszych?

CZĘŚĆ C - USŁUGI DLA OSÓB STARSZYCH (o ile nie podano inaczej wg stanu na 31.12.2020 r.)
(To pytanie jest wymagane)

 Czy gmina/miasto w 2020 r. zapewniała(o) usługi opiekuńcze dla osób starszych w miejscu zamieszkania?

(To pytanie jest wymagane)

 Czy gmina/miasto w 2020 r. zapewniała(o) specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób starszych?

(To pytanie jest wymagane)

 Czy w gminie/mieście w 2020 r. zapewniono wsparcie osobom starszym w formie dziennego domu pomocy?

(To pytanie jest wymagane)

 Czy w gminie/mieście w 2020 r. zapewniono wsparcie osobom starszym w formie klubu seniora?

(To pytanie jest wymagane)

 Czy gmina/miasto w 2020 r. zapewniała(o) opiekę wytchnieniową dla opiekunów osób starszych poprzez świadczenie usług opiekuńczych w miejscach krótkookresowego pobytu (np. w ramach centrów opieki wyręczającej, hostelach, domach pomocy społecznej itp.)?

(To pytanie jest wymagane)
 Ilu opiekunom osób starszych zapewniono opiekę wytchnieniową poprzez świadczenie usług opiekuńczych w miejscach krótkookresowego pobytu?
Proszę wskazać liczbę osób objętych usługą. W przypadku braku powyższej informacji proszę wybrać odpowiedź "Brak danych".
(To pytanie jest wymagane)

 Czy gmina/miasto w 2020 r. organizowała(o) sąsiedzkie usługi opiekuńcze dla osób starszych na terenie gminy/miasta?

(To pytanie jest wymagane)
 Ile osób starszych objęto sąsiedzkimi usługami opiekuńczymi na terenie gminy/miasta w 2020 r.?
Proszę wskazać liczbę osób starszych objętych usługą. W przypadku braku powyższej informacji proszę wybrać odpowiedź "Brak danych".
(To pytanie jest wymagane)

 Czy gmina/miasto w 2020 r. organizowała(o) usługi asystenckie dla osób starszych na terenie gminy/miasta?

(To pytanie jest wymagane)
 Ile osób starszych objęto usługami asystenckimi na terenie gminy/miasta w 2020 r.?
Proszę wskazać liczbę osób starszych objętych usługą. W przypadku braku powyższej informacji proszę wybrać odpowiedź "Brak danych".
(To pytanie jest wymagane)

 Czy gmina/miasto w 2020 r. zapewniła(o) teleopiekę dla osób starszych na terenie gminy/miasta?

(To pytanie jest wymagane)
 Ile osób starszych objęto teleopieką na terenie gminy/miasta w 2020 r.?
Proszę wskazać liczbę osób starszych objętych usługą. W przypadku braku powyższej informacji proszę wybrać odpowiedź "Brak danych".
(To pytanie jest wymagane)

 Czy gmina/miasto w 2020 r. zapewniła(o) wsparcie w formie mieszkania chronionego lub wspomaganego dla osób starszych na terenie gminy/miasta?

 Jakiego typu inne usługi były świadczone na rzecz seniorów w gminie/mieście w 2020 r. (można wymienić więcej niż jeden typ)?
(To pytanie jest wymagane)
 Jaką wysokość środków finansowych przeznaczyła gmina/miasto w 2020 roku na zadania realizowane w ramach polityki senioralnej?
Proszę prodać kwotę środków finansowych (w zł). W przypadku braku powyższej informacji proszę wybrać odpowiedź "Brak danych".
(To pytanie jest wymagane)

 Czy oferowane seniorom w 2020 roku usługi/wsparcie zaspokajały występujące na terenie gminy/miasta potrzeby?

(To pytanie jest wymagane)
 Dlaczego oferowane seniorom w 2020 roku usługi/wsparcie nie zaspokajały występujących na terenie gminy/miasta potrzeb (maksymalnie 255 znaków)?
CZĘŚĆ D – OFERTA INSTYTUCJONALNA DLA SENIORÓW (o ile nie podano inaczej wg stanu na 31.12.2020

W tej części ankiety prosimy wskazać z jakich instytucji mogli korzystać seniorzy w Państwa gminie/mieście.

 Instytucje zajmujące się aktywizacją i organizacją czasu wolnego osób starszych
 Instytucje działające w sferze zdrowia i opieki paliatywnej
 Instytucje edukacyjne
(To pytanie jest wymagane)
 Czy w gminie/mieście w 2020 r. występowały inne podmioty działające w obszarze wspierania osób starszych?
(To pytanie jest wymagane)
 Proszę wskazać jakie inne podmioty działające w obszarze wspierania osób starszych występowały w gminie/mieście w 2020 r. (maksymalnie 255 znaków).
CZĘŚĆ E – INICJATYWY NA RZECZ SENIORÓW W 2020 ROKU

W tej części ankiety prosimy wskazać czy w Państwa gminie/mieście w 2020 roku podejmowano inicjatywy na rzecz seniorów lub angażujące seniorów we wspólną realizację przedsięwzięć (nie wymieniamy tu inicjatyw otwartych, które adresowane były do szerokiego grona odbiorców, w tym seniorów – za wyjątkiem przedsięwzięć służących wzmacnianiu relacji międzypokoleniowych).

(To pytanie jest wymagane)

 Przedsięwzięcia edukacyjne

(To pytanie jest wymagane)

 Przedsięwzięcia w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych

(To pytanie jest wymagane)
 Przedsięwzięcia w zakresie upowszechniania wiedzy o prawach konsumenta
(To pytanie jest wymagane)

 Przedsięwzięcia z obszaru bezpieczeństwa

(To pytanie jest wymagane)

 Przedsięwzięcia z obszaru kultury

(To pytanie jest wymagane)

 Przedsięwzięcia z obszaru sportu

(To pytanie jest wymagane)

 Przedsięwzięcia z obszaru turystyki

(To pytanie jest wymagane)

 Dostosowanie lokalnego transportu

(To pytanie jest wymagane)

 Dostosowanie przestrzeni publicznej (dotyczy adaptacji przestrzeni lub budynków przynależnych gminie/miastu lub których adaptację wsparła gmina/miasto)

(To pytanie jest wymagane)

 Obchody Dnia Seniora, Senioralia itp.

(To pytanie jest wymagane)

 Konferencje, seminaria, kongresy naukowe

(To pytanie jest wymagane)

 Udzielanie porad prawnych

(To pytanie jest wymagane)

 Udzielanie porad medycznych oraz profilaktyka prozdrowotna

(To pytanie jest wymagane)

 Kampanie informacyjne o potrzebach osób starszych 

(To pytanie jest wymagane)

 Czy seniorzy inicjowali działania na rzecz innych osób starszych?

CZĘŚĆ F – DOBRE PRAKTYKI W 2020 ROKU

Ta część ankiety służy zaprezentowaniu szczególnie ciekawej inicjatywy na rzecz seniorów i rozwoju polityki senioralnej realizowanej w 2020 r, którą w Państwa opinii warto upowszechnić w innych gminach. Prosimy krótko opisać daną inicjatywę kierując się następującym schematem: 1) nazwa inicjatywy, 2) cel oraz 3) podstawowe założenia (maksymalnie po 255 znaków).

Opis dobrej praktyki (maksymalnie po 255 znaków)

CZĘŚĆ G – DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB STARSZYCH I/LUB ROZWOJU POLITYKI SENIORALNEJ PLANOWANE W 2021

W tej części ankiety można zaprezentować szczególnie ciekawą inicjatywę na rzecz seniorów i rozwoju polityki senioralnej, którą planują Państwo przeprowadzić w 2021 roku (lub której realizację rozpoczęli już Państwo w 2021 r.). Prosimy krótko opisać planowane przedsięwzięcia kierując się następującym schematem: 1) nazwa inicjatywy, 2) cel oraz 3) podstawowe założenia (maksymalnie po 255 znaków).

Opis inicjatyw(y) (maksymalnie po 255 znaków).